Warunki świadczenia usług

Standardowy regulamin handlowy i informacje o klientach


I. Standardowe regulamin handlowy

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższy regulamin handlowy mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (ODYN GmbH) za pośrednictwem strony internetowej leetdesk.com/shop. O ile nie uzgodniono inaczej, uwzględnieniem, w razie potrzeby, własnych warunków jest wykluczone.

(2) „Konsumentem” w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną, której w przeważającym stopniu nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. Termin „przedsiębiorca” odnosi się do każdej osoby fizycznej, osoby prawnej lub prawnie odpowiedzialnej spółki osobowej, która dokonuje czynności prawnej w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy
(1)
Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów.

(2) Gdy tylko dodasz do zamówienia produkt na naszej stronie internetowej, złożymy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa zakupu odbywa się za pośrednictwem systemu koszyka online w następujący sposób: Produkty przeznaczone do zakupu są przenoszone do „koszyka". Możesz wybrać koszyk za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie. Po wejściu przez Ciebie na stronę „Zamówienie” i wprowadzeniu swoich danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki dane zamówienia zostaną ponownie wyświetlone jako przegląd zamówienia. Jeśli jako metody płatności używasz systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), przejdziesz na stronę podglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierujemy Cię na stronę dostawcy systemu płatności natychmiastowych. Jeśli przekierujemy Cię do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, odpowiednio wybierz i/lub wprowadź swoje dane. Na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego w ramach przeglądu zlecenia zostaną wyświetlone dane Twojego zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia do realizacji masz możliwość ponownego sprawdzenia lub zmiany (możesz również użyć przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej) wszelkich informacji na stronie podsumowania zamówienia lub anulowania zakupu. Przesyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Kup” / „Kup teraz", „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", „Zapłać” / „Zapłać teraz” lub podobne oznaczenie), deklarujesz akceptację prawnie wiążącej akceptację oferty, w wyniku której umowa zostaje zawarta.

(4) Realizacja zamówienia i przesłanie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam przekazujesz, jest prawidłowy i że odbiór odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowany. W szczególności musisz upewnić się, że odpowiednie wiadomości e-mail nie są blokowane przez filtr SPAM.

§ 3 Indywidualnie zaprojektowane produkty

(1) Natychmiast po zawarciu umowy przekażesz nam odpowiednie informacje, teksty lub dane niezbędne do spersonalizowania towarów za pośrednictwem internetowego systemu zamówień lub poczty elektronicznej. Miej na uwadze wszelkie potencjalne specyfikacje, które możemy wydać w odniesieniu do formatów plików.

(2) Zobowiązujesz się do zapewnienia, że nie przekazujesz nas danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw i znaków towarowych) lub łamie obowiązujące przepisy. Wyraźnie zwalniasz nas z wszelkich roszczeń związanych z tą kwestią, które mogą zostać podniesione przez strony zewnętrzne. Dotyczy to również kosztów związanych z wszelką reprezentacją prawną, która może okazać się konieczna w tym zakresie.

(3) Nie sprawdzamy przesyłanych danych pod kątem poprawności tekstowej. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.

§ 4 Umowy specjalne związane z oferowanymi metodami płatności

(1) Opcje płatności Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ) pod adresem Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy poniższe opcje płatności (płatność jest zawsze dokonywana na rzecz Klarna): Natychmiastowy przelew bankowy: Dostępny w Niemczech. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji i regulamin Klarna znajdziesz tutaj. Ogólne informacje o Klarna znajdziesz tutaj. Klarna będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności Klarna. Aby uzyskać więcej informacji o Klarna, kliknij tutaj. Aplikację Klarna można znaleźć tutaj.

(2) Płatność za pośrednictwem „PayPal” / „PayPal Checkout"

Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez „PayPal” / „PayPal Checkout", płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal"). Poszczególne metody płatności za pośrednictwem „PayPal” będą wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej, a także w procesie składania zamówienia online. „PayPal” może korzystać z innych usług płatniczych do przetwarzania płatności. Jeśli obowiązują specjalne warunki płatności, otrzymasz o nich informację osobno. Więcej informacji na temat „PayPal” znajdziesz na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(3) Płatność za pośrednictwem „Stripe"

Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez „Stripe", płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Limited (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia; „Stripe"). Poszczególne metody płatności za pośrednictwem „Stripe” będą wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej, a także w procesie składania zamówienia online. „Stripe” może korzystać z innych usług płatniczych do przetwarzania płatności. Jeśli mają zastosowanie specjalne warunki płatności, otrzymasz o tym osobne powiadomienie. Więcej informacji na temat „Stripe” znajdziesz na stronie https://stripe.com/de.

§ 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie praw własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dana sytuacja dotyczy roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące warunki:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie przed zmianą właściciela tych towarów.

b) Możesz odsprzedać towary w ramach uporządkowanej transakcji. W związku z tym niniejszym cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rozliczeniowej, które przysługują Ci w wyniku operacji odsprzedaży, a my akceptujemy tę cesję. Masz też upoważnienie do ściągnięcia przedmiotowej wierzytelności. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych w sposób uporządkowany, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia należności.

c) W sytuacji połączenia towarów objętych zastrzeżeniem własności nabywamy współwłasność nowo utworzonego przedmiotu. Współwłasność ta odpowiada stosunkowi, jaki istnieje między wartością fakturową towarów objętych zastrzeżeniem własności a innymi przetworzonymi przedmiotami w momencie przetwarzania.

d) Jeśli złożysz takie żądanie, będziemy zobowiązani do zwolnienia należnych nam zabezpieczeń. Odbędzie się to w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie, które ma zostać zabezpieczone, o więcej niż 10%. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione.

§ 6 Gwarancja
(1)
Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Jako konsument masz obowiązek natychmiastowego sprawdzenia produktu pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po jego dostarczeniu oraz do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia reklamacji nam i firmie spedycyjnej. Nawet jeśli nie zastosujesz się do tego żądania, nie będzie to miało wpływu na Twoje roszczenia z tytułu gwarancji.

(3) Jeśli cecha towaru odbiega od obiektywnych wymagań, odchylenie uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy poinformujemy Cię o tym przed złożeniem przez Ciebie oświadczenia umownego, a odchylenie zostanie wyraźnie i oddzielnie uzgodnione między stronami umowy.

(4) O ile jesteś przedsiębiorcą, w drodze odstępstwa od powyższych postanowień gwarancyjnych zastosowanie mają poniższe postanowienia:

a) Tylko nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta są uważane za uzgodnione jako jakość towarów, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad, według naszego uznania, udzielimy gwarancji poprzez usunięcie wady lub późniejszą dostawę. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz, według własnego uznania, zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że charakter towarów lub wady lub inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku usuwania wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z transportu towarów do miejsca innego niż miejsce wykonania, chyba że taki transport jest zgodny z przeznaczeniem towarów.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Skrócenie tego okresu nie ma zastosowania

– w przypadku zawinionych przez nas szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

– o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości rzeczy;

– w przypadku przedmiotów, które były używane w budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość;

- w przypadku ustawowych praw regresowych, których możesz dochodzić od nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 7 Wybór prawa, miejsce egzekwowania, jurysdykcja
(1)
Zastosowanie ma prawo niemieckie. Ten wybór prawa ma zastosowanie do klientów tylko wtedy, gdy nie skutkuje cofnięciem ochrony gwarantowanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym znajduje się zwykłe miejsce zamieszkania danego klienta (zasada korzyści na skutek wątpliwości).

(2) Jeśli nie jesteś konsumentem, ale przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem instytucjonalnym prawa publicznego, nasze miejsce prowadzenia działalności jest miejscem jurysdykcji, a także miejscem realizacji wszystkich usług wynikających z istniejących z nami relacji biznesowych. Ten sam warunek dotyczy sytuacji, w których nie masz powiązania z ogólnym miejscem jurysdykcji w Niemczech lub UE, a także sytuacji, w których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wszczęcia postępowania. Nie ma to wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu związanego z innym miejscem jurysdykcji.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

ODYN GmbH

Oststraße 116

40210 Düsseldorf

Niemcy

Telefon: +49 (0)211-97533528 E-Mail: info@leetdesk.com

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów (platforma ODR), którą można przejrzeć pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Kroki techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy i opcje korekty są realizowane zgodnie z przepisami „Zawarcie umowy” w naszym standardowym regulaminie handlowym (część I.).

3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język angielski.

3.2 Pełny tekst umowy nie jest u nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Gdy otrzymamy zamówienie, dane zamówienia, prawnie wymagane szczegóły związane z umowami sprzedaży na odległość oraz standardowy regulamin handlowy zostaną ponownie wysyłane do Ciebie pocztą elektroniczną.

4. Kodeksy postępowania

4.1 Dobrowolnie podlegamy kryteriom jakości Käufersiegel firmy Händlerbund Management AG, które można sprawdzić pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Główne cechy produktu lub usługi

Główne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1 Ceny wymienione w poszczególnych ofertach stanowią ceny całkowite, podobnie jak koszty wysyłki. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie dodatkowe podatki.

6.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je sprawdzić, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie. Są one wyświetlane osobno w trakcie składania zamówienia i muszą być dodatkowo poniesione przez Ciebie, o ile bezpłatna dostawa nie zostanie potwierdzona.

6.3 Musisz również ponieść koszty wynikające z przelewów pieniężnych w przypadkach, w których dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność jest inicjowana poza Unią Europejską.

6.4 Dostępne dla Ciebie metody płatności są wyświetlane po kliknięciu odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej lub są ujawniane w odpowiedniej ofercie.

6.5 O ile nie określono inaczej dla odpowiednich metod płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy i istniejące ograniczenia dostaw, jeśli mają zastosowanie, można znaleźć, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2 Jeśli jesteś konsumentem, poniższe kwestie są regulowane ustawowo: ryzyko przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie dostarczenia danej rzeczy, niezależnie od tego, czy operacja wysyłki jest ubezpieczona, czy też nie. Warunek ten nie ma zastosowania, jeśli niezależnie zlecisz dostawę firmie transportowej, która nie została przez nas określona, lub osobie, która w inny sposób została wyznaczona do wykonania operacji wysyłkowej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywają się na Twoje własne ryzyko.

8. Ustawowe prawo gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady jest regulowana postanowieniami „Gwarancji” w naszym ogólnym regulaminie handlowym (Część I).

Niniejsze SBT i dane klienta zostały opracowane przez prawników specjalizujących się w prawie IT, którzy pracują dla Händlerbund i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i przejmuje odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/ rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 01.01.2022