Polityka bezpieczeństwa danych

O ile nie zostało to określone inaczej poniżej, podanie Twoich danych osobowych nie jest prawnie ani umownie obowiązkowe, ani wymagane do zawarcia umowy. Nie masz obowiązku podawania swoich danych. Niepodanie ich nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy poniższe procedury przetwarzania nie stanowią inaczej. „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, Twoje dane użytkownika są przesyłane do nas lub naszych hostów internetowych / dostawców usług informatycznych przez przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika serwera. Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę żądania, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę składającego żądanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem sprawnego działania naszej strony internetowej, a także ulepszaniem naszych usług.

Twoje dane zostaną przekazane między innymi do Kanady. Przekazywanie danych do Kanady podlega decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna

Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf, Niemcy, +4921197533528, info@leetdesk.com.

Proaktywny kontakt klienta przez e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami proaktywnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Ciebie. Jeśli pierwszy kontakt służy wdrożeniu środków przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, utworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli pierwszy kontakt ma miejsce z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu polegającego na obsłudze Twojego żądania i udzieleniu na nie odpowiedzi. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Twój adres e-mail wykorzystamy wyłącznie do przetworzenia Twojego żądania. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrażasz zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Konto klienta – Zamówienia

Konto klienta

Gdy otworzysz konto klienta, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę Twoich doświadczeń zakupowych i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO za Twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego za Twoją zgodą do momentu wycofania. Twoje konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zamówieniach

Gdy składasz zamówienie, gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i obsługi Twojego zamówienia, a także przetwarzania Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest wymagane do realizacji umowy z Tobą. Twoje dane są tutaj przekazywane na przykład firmom wysyłkowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług do obsługi zamówienia i dostawcom usług IT, których wybrałeś. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych. Zakres przesyłania danych jest ograniczony do minimum.

Twoje dane będą przekazywane między innymi do Kanady. Przekazywanie danych do Kanady podlega decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Oceny – Reklama

Gromadzenie danych po opublikowaniu przez Ciebie komentarza

Gdy komentujesz artykuł lub wpis, gromadzimy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) wyłącznie w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie służy umożliwieniu Ci komentowania i wyświetlania komentarzy. Przesyłając komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO za Twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego za Twoją zgodą do momentu wycofania. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte.

Po opublikowaniu Twojego komentarza Twoje imię i nazwisko oraz podany przez Ciebie adres e-mail zostaną opublikowane.

Wykorzystanie Twojego adresu e-mail do wysyłania newsletterów

Używamy Twojego adresu e-mail poza przetwarzaniem umownym wyłącznie w celu wysyłania Ci newslettera do naszych własnych celów marketingowych, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO za Twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za Twoją zgodą do momentu jej wycofania. Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub kontaktując się z nami. Twój adres e-mail zostanie wówczas usunięty z bazy dystrybutora.

Twoje dane zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w trakcie przetwarzania zamówienia. Nie będą one przekazywane innym stronom trzecim.

Wykorzystanie Twojego adresu e-mail do wysyłki marketingu bezpośredniego

Używamy Twojego adresu e-mail, który uzyskaliśmy w trakcie sprzedaży towaru lub usługi, do elektronicznego przesyłania materiałów marketingowych dotyczących naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już od nas kupiłeś, chyba że wyraziłeś sprzeciw wobec takiego wykorzystania. Aby zawrzeć umowę, musisz podać swój adres e-mail. Niepodanie go uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe umożliwiające skorzystanie z prawa do sprzeciwu znajdziesz w naszym stopce redakcyjnej. Możesz również skorzystać z linku podanego w marketingowej wiadomości e-mail. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami poza kosztami transmisji według podstawowych taryf.

Zarządzanie towarami

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami

Korzystamy z systemu zarządzania towarami w trakcie przetwarzania zamówień do celów przetwarzania umownego. W tym celu Twoje dane osobowe zebrane w trakcie realizacji zamówienia zostaną przesłane do Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold, NiemcyJTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven, Niemcy.

Dostawcy usług płatniczych

Korzystanie z systemu PayPal

Wszystkie transakcje PayPal są objęte oświadczeniem o ochronie danych PayPal. Możesz je znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en

Korzystanie z usługi PayPal Check-Out

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Check-Out firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal”). Przetwarzanie danych służy temu, aby móc zaoferować Ci płatność za pośrednictwem usługi płatniczej. W przypadku wyboru i korzystania z płatności za pośrednictwem PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lubZapłać później” za pośrednictwem PayPal, dane wymagane do przetwarzania płatności są przekazywane do PayPal w celu realizacji umowy z Tobą za pomocą wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

W przypadku indywidualnych metod płatności, takich jak karta kredytowa za pośrednictwem PayPal, polecenie zapłaty za pośrednictwem PayPal lub „Zapłać później” za pośrednictwem PayPal, PayPal zastrzega sobie prawo, w razie potrzeby, do uzyskania informacji kredytowych na podstawie metod matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem agencji kredytowych. W tym celu firma PayPal przesyła dane osobowe wymagane do sprawdzenia zdolności kredytowej do agencji kredytowej i wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważonej decyzji o nawiązaniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Informacje kredytowe mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych i przy obliczaniu których uwzględniane są między innymi dane adresowe. Twoje interesy wymagające ochrony są brane pod uwagę zgodnie z przepisami ustawowymi. Przetwarzanie danych służy ocenie zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach, gdy PayPal dokonuje płatności z góry. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. 6 (1) (f) DSGVO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, powiadamiając o tym firmę PayPal. Przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z wybraną przez Użytkownika metodą płatności. Udostępnienie tych danych spowoduje, że umowa z wybraną przez Ciebie metodą płatności nie zostanie zawarta.

Lokalni dostawcy zewnętrzni
W przypadku płatności za pośrednictwem metody płatności lokalnego dostawcy zewnętrznego dane wymagane do przetwarzania płatności są przekazywane do PayPal. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. W celu realizacji tej metody płatności dane mogą być następnie przekazywane przez PayPal do odpowiedniego dostawcy. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Lokalnymi dostawcami zewnętrznymi mogą być na przykład:

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy),- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy).

Zakup na konto za pośrednictwem PayPal W przypadku płatności za pomocą metody zakupu na konto dane wymagane do przetworzenia płatności są najpierw przesyłane do PayPal. W celu realizacji tej metody płatności dane są następnie przekazywane przez PayPal do Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; „Ratepay"), aby móc wywiązać się z umowy z Tobą przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Ratepay może przeprowadzić kontrolę kredytową w oparciu o metody matematyczno-statystyczne z wykorzystaniem agencji kredytowych zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Przetwarzanie danych służy ocenie kredytowej w celu rozpoczęcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w ochronie przed zaległościami w płatnościach, gdy Ratepay dokonuje płatności zaliczkowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i agencji kredytowych, z których korzysta Ratpay, odwiedź stronę: https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ i https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z systemu PayPal, zapoznaj się z powiązaną polityką prywatności na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Opcje płatności od Klarna

Aby zapewnić Ci opcje płatności Klarna, przekażemy Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i informacje o zamówieniu. Umożliwi to Klarna ocenę, czy możesz skorzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna, oraz dostosowanie opcji płatności do Twoich potrzeb. Ogólne informacje o Klarna znajdziesz tutaj. Klarna będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności Klarna.

Korzystanie z usług dostawcy usług płatniczych Stripe

Wszystkie transakcje Stripe podlegają Polityce prywatności Stripe. Można ją znaleźć na stronie: https://stripe.com/de/privacy Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookies może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookies zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. Masz zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookies i możesz zdecydować, czy zaakceptować to ustawienie w każdym indywidualnym przypadku, a także zapobiec przechowywaniu plików cookies i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookies, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z poniższych linków, możesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies (lub dezaktywować je, między innymi) w głównych przeglądarkach: Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=enInternet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiessMozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookiess-website-preferencesSafari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookiess-and-website-data-sfri11471/mac

Niezbędne technicznie pliki cookies

O ile w poniższym oświadczeniu o ochronie danych nie podano innych informacji, używamy tylko tych technicznie niezbędnych plików cookies, dzięki którym nasza oferta staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookies pozwalają również naszym systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę po zmianie strony i zaoferować Ci usługi. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookies. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Korzystanie z plików cookies lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie Art. 25 ust. 2 TTDSG. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz w dużej mierze uzasadniony interes w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektowania naszego zakresu usług. 6 (1) lit. f RODO, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą.

Korzystanie z CookiesBot

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodami Cookiesbot firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania; „Cookiesbot"). Narzędzie to umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności na ustawienie plików cookies, a także skorzystanie z prawa do odwołania już udzielonych zgód. Przetwarzanie danych służy uzyskaniu i udokumentowaniu niezbędnych zgód na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnieniu zobowiązań prawnych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Następujące informacje mogą być gromadzone i przekazywane do Cookiesbot: anonimowy adres IP, data i godzina wyrażenia zgody, adres URL, z którego zgoda została wysłana, anonimowy, losowy, zaszyfrowany klucz, status zgody. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym stronom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Cookiesbot, odwiedź stronę: https://www.cookiesbot.com/de/privacy-policy/.

Analiza – Śledzenie reklam

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"). Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających oraz do celów marketingowych i reklamowych. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. W ramach tego procesu mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: adres IP, data i godzina dostępu do strony internetowej, ścieżka kliknięcia, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzane strony, adres URL odsyłacza (strona internetowa, za pośrednictwem której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej), dane dotyczące lokalizacji, działania związane z zakupami. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookies, przechowywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane przez nie informacje dotyczące korzystania z tej strony interentowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google opiera się na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zarówno Google, jak i władze rządowe USA mają dostęp do Twoich danych. Google może łączyć Twoje dane z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste, dane dotyczące użytkowania z innych urządzeń i wszelkie inne informacje, które Google posiada na Twój temat. Google używa ich do wcześniejszego skrócenia Twojego adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z witryny przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na wielu urządzeniach, możesz umieścić plik cookies rezygnacji. Pliki cookies rezygnacji zapobiegają gromadzeniu Twoich danych w przyszłości, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Musisz wdrożyć rezygnację na wszystkich systemach i urządzeniach, z których korzystasz, aby działało to kompleksowo. Jeśli usuniesz plik cookies rezygnacji, żądania zostaną ponownie przesłane do Google. Gdy klikniesz tutaj, plik cookies rezygnacji zostanie umieszczony: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html i/lub na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://policies.google.com/technologies/cookiess?hl=de.

Korzystanie z Hotjar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego dostarczanego przez Hotjar Ldt. (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; „Hotjar"). Przetwarzanie danych służy do projektowania, optymalizacji i analizy naszej strony internetowej zgodnie z Twoimi potrzebami. Narzędzie służy do losowego rejestrowania ruchów osób odwiedzających stronę internetową. W ten sposób tworzony jest protokół ruchów myszy, zachowań związanych z przewijaniem jej, czasu przebywania na niej i kliknięć na niej (tzw. mapa cieplna)

W tym celu Hotjar wykorzystuje między innymi pliki cookies. Mogą one obejmować gromadzenie między innymi następujących informacji: Adres IP (w formie anonimowej), informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (rozmiar ekranu, urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia), informacje o przeglądarce, z której korzystasz, dane o lokalizacji (tylko kraj), preferowany język wyświetlania strony internetowej, używany system operacyjny. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookies oraz ich funkcji i okresu przechowywania można znaleźć tutaj: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookiess.

Dane te są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Dane te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży zebranych danych innym stronom trzecim. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. f RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Hotjar, możesz ustawić plik cookies rezygnacji tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Pliki cookies rezygnacji zapobiegają gromadzeniu Twoich danych w przyszłości, gdy odwiedzasz tę witrynę. Musisz ustawić plik cookies rezygnacji na wszystkich używanych systemach i urządzeniach, aby działał na wszystkich urządzeniach. Jeśli usuniesz plik cookies rezygnacji, dane zostaną ponownie przesłane do Hotjar. Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z Hotjar znajdziesz na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish.

Korzystanie z piksela Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Niestandardowych grup docelowych” firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland „Facebook"). Wraz z Meta Platforms Ireland wspólnie odpowiadamy za gromadzenie Twoich danych i przekazywanie ich do Facebooka, gdy usługa jest zintegrowana. Podstawą tego jest umowa między nami a Meta Platforms Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, w której określono odpowiednie obowiązki. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO, za zgodność z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 13, 14 RODO, za zgodność z wymogami bezpieczeństwa określonymi w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowego wdrożenia technicznego i konfiguracji usługi oraz za zgodność z obowiązkami zgodnie z art. 33, 34 RODO. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu. Firma Meta Platforms Ireland jest odpowiedzialna za umożliwienie realizacji praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi oraz za przestrzeganie obowiązków określonych w art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy obowiązków Meta Platforms Ireland wynikających z umowy o wspólnym przetwarzaniu.

Ta aplikacja służy do kierowania do odwiedzających witrynę reklam związanych z zainteresowaniami w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu wdrożyliśmy tag remarketingowy Facebooka na naszej stronie internetowej. Ten tag ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Informuje to serwer Facebooka, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.The Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających witrynę ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą i które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możesz dezaktywować funkcję remarketingu „Niestandardowych grup docelowych” tutaj. Bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz związanych z tym praw i opcji ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z internetowego programu marketingowego „Google Ads", w tym śledzenia konwersji (oceny działań użytkownika). Śledzenie konwersji Google to usługa obsługiwana przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"). Jeśli klikniesz reklamy umieszczone przez Google, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookies do śledzenia konwersji. Te pliki cookies mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych, a zatem nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony w naszej witrynie, a plik cookies jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookies. Dlatego nie jest możliwe śledzenie plików cookies odnoszących się do stron internetowych klientów Ads.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookies konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających witrynę ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklam Google. Instrukcje na ten temat można znaleźć na stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Możesz też uniemożliwić korzystanie z plików cookies przez osoby trzecie, wywołując stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami rezygnacji, które zostały na niej określone. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystanie z Google AdSense

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji AdSense firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"). Przetwarzanie danych służy wynajmowaniu przestrzeni reklamowej na stronie internetowej i wykorzystywaniu jej do kierowania do odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Funkcja ta wyświetla odwiedzającym stronę internetową spersonalizowane reklamy związane z zainteresowaniami z sieci reklamowej Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub strona trzecia przetwarza dane w imieniu Google. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu do odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą i które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możesz trwale dezaktywować korzystanie z plików cookies, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Możesz też uniemożliwić korzystanie z plików cookies przez strony trzecie, wywołując stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami rezygnacji tam określonymi.

Więcej informacji oraz politykę prywatności Google znajdziesz na stronach: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ ihttps://www.google.de/policies/privacy/.

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „Podobnych grup docelowych” przez Google Inc.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu lub „Podobnych grup docelowych” firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"). Aplikacja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookies do analizy korzystania ze strony internetowej, tworząc podstawę do tworzenia reklam związanych z zainteresowaniami. Pliki cookies umożliwiają rejestrowanie wizyt w witrynie, a także anonimowe dane dotyczące korzystania z witryny. Dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są zapisywane. Jeśli następnie odwiedzisz inną witrynę w sieci reklamowej Google, zostaną Ci wyświetlone reklamy, które z większym prawdopodobieństwem uwzględnią wcześniejsze obszary zainteresowania produktami i informacjami.

Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających witrynę ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookies ze skutkiem trwałym, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną pod nim wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Możesz też dezaktywować korzystanie z plików cookies przez strony trzecie, wywołując stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresemhttps://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami rezygnacji tam określonymi.

Więcej szczegółowych informacji na temat remarketingu Google oraz związanej z nim polityki prywatności danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/

Korzystanie z reklam Microsoft

Nasza strona internetowa korzysta z reklam Microsoft firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; „Microsoft"). Przetwarzanie danych służy celom marketingowym i reklamowym oraz celom pomiaru skuteczności działań reklamowych (śledzenie konwersji). Pozwala nam to ustalić całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w znacznik śledzenia konwersji. Nie jest jednak możliwe zidentyfikowanie tego użytkownika osobiście w ramach tego procesu. Microsoft Advertising wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookies i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

Jeśli klikniesz reklamy umieszczone przez Microsoft Advertising, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookies do śledzenia konwersji. Ten plik cookies ma ograniczoną ważność i nie może być wykorzystywany do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony w naszej witrynie, a plik cookies jeszcze nie wygasł, my i Microsoft możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. W ramach tego procesu mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: adres IP, identyfikatory (wskaźniki) przypisane przez Microsoft, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, adres URL strony odsyłającej (strona internetowa, za pośrednictwem której uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej), adres URL naszej strony internetowej. Twoje dane mogą być przekazywane do USA.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes polegający na kierowaniu do osób odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookies używanych przez Microsoft Bing znajdziesz na stronie: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Korzystanie z TikTok Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z TikTok Pixel firmy TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia; "TikTok Ireland") i TikTok Information Technologies UK Limited (6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Wielka Brytania; „TikTok UK”). Obie spółki są wspólnymi administratorami danych (zwanymi dalej "TikTok").

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja i analiza ruchu na stronie internetowej naszych klientów oraz lepsze dotarcie do klientów poprzez wyświetlanie ukierunkowanych reklam i ocenę skuteczności reklam na TikTok. W tym celu TikTok wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i piksele, które pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika. W ten sposób mogą być gromadzone i przesyłane do TikTok między innymi następujące informacje: Data i godzina wizyty, informacje o używanej przeglądarce i typie urządzenia, rozdzielczość ekranu, adres IP. TikTok może powiązać te informacje z osobistym kontem użytkownika TikTok. Zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników przy użyciu pseudonimów. Osobista identyfikacja użytkownika nie jest jednak możliwa.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do krajów trzecich, takich jak USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych do krajów trzecich bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w identyfikacji naszych klientów i kierowaniu do nich reklam w oparciu o zainteresowania. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu przeglądarki. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE ihttps://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Wtyczki

Korzystanie z Menedżera tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"). Ta aplikacja zarządza znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są używane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy ułatwieniu projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookies ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak uruchamianie dalszych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Korzystanie z Cloudflare

Na naszej stronie internetowej korzystamy z sieci dostarczania treści, Cloudflare CDN, firmy Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; „Cloudflare"). Jest to ponadregionalna sieć serwerów w różnych centrach danych, z którymi łączy się nasz serwer internetowy i za pośrednictwem których dostarczane są określone treści naszej strony internetowej. Celem przetwarzania danych jest optymalizacja czasu ładowania naszej strony internetowej, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Może się to wiązać z gromadzeniem między innymi następujących informacji: adres IP, informacje o konfiguracji systemu, informacje o ruchu z i do stron internetowych klientów (pliki dziennika serwera).T woje dane mogą być przesyłane do USA. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów naszego uzasadnionego interesu w zakresie opartego na potrzebach i ukierunkowanego projektowania strony internetowej. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności podczas korzystania z Cloudflare, odwiedź stronę https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Korzystanie z GoogleMaps

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania Google Maps firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google"), która wizualnie przedstawia informacje geograficzne i interaktywne mapy. Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane osób odwiedzających witrynę, gdy wywołują one strony z osadzonymi mapami Google.
Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. Twoje dane mogą być również przekazywane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookies, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą i które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Google, Twoich praw i prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresemhttps://www.google.com/privacypolicy.html. Masz również możliwość zmiany ustawień w centrum ochrony danych, co pozwala na administrowanie i ochronę danych przetwarzanych przez Google.

Korzystanie z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania filmów YouTube przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube"). YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google"). Ta funkcja wyświetla filmy z YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „zaawansowany tryb prywatności” jest tutaj włączona. Zapobiega to przechowywaniu przez YouTube informacji o odwiedzających witrynę. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacje są przesyłane i przechowywane przez YouTube. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą i które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez YouTube i Google oraz związanych z nimi praw i opcji ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Prawa osób, których dane dotyczą i czas przechowywania

Czas przechowywania danych

Po zakończeniu przetwarzania na podstawie umowy dane są początkowo przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji, a następnie zgodnie z okresami przechowywania określonymi w przepisach prawa, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) RODO oraz wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 (1) RODO.

Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Masz prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Możesz złożyć skargę między innymi do odpowiedzialnego za nas organu nadzorczego, z którym możesz skontaktować się za pomocą następujących danych kontaktowych:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 4440102 Düsseldorf

Tel.: +49 211 384240 Fax: +49 211 38424999 E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Prawo do sprzeciwu

Jeśli opisane tutaj przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, możesz sprzeciwić się temu w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym. Jeśli sprzeciw okaże się skuteczny, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022

Strona główna
Logo LeetDesk

Copyright 2023 – LeetDesk.com

Wszelkie prawa zastrzeżone – Wszystkie ceny zawierają VAT wynoszący 19%

KontaktKarieraBezpieczeństwo danychRegulamin świadczenia usługPolityka zwrotówNadruk