Polityka zwrotów

Prawo konsumenckie do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającym zakresie nie można przypisać działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo do odwołania

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podawania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi jeden miesiąc ze skutkiem od dnia,

- w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie strona trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie produktów, pod warunkiem, że zamówiony został przez Ciebie jeden produkt lub więcej produktów w ramach standardowego zamówienia i jest on (są one) dostarczany (dostarczane) w sposób jednolity;

- w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie strona trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego produktu, pod warunkiem, że zamówionych zostało przez Ciebie kilka produktów w ramach standardowego zamówienia i produkty te są dostarczane oddzielnie;

- w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie strona trzecia, niebędąca przewodnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej dostawy lub ostatniej jednostki, pod warunkiem że zamówiony został przez Ciebie produkt, który jest dostarczany w kilku częściowych dostawach lub jednostkach;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf, numer telefonu: +4921197533528, adres e-mail: info@leetdesk.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą pisma wysłanego pocztą lub wiadomość e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku Twojego odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrana została przez Ciebie inna forma dostawy niż najbardziej rozsądna standardowa dostawa oferowana przez nas), natychmiast, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu realizacji zwrotu płatności użyjemy tych samych sposobów płatności, które zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione inaczej. Nie obciążymy Cię żadnymi opłatami w związku z realizowanym zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu, dopóki produkty nie zostaną nam zwrócone lub dopóki nie dostarczysz dowodu odesłania nam produktów – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać produkty nam bądź Apiando Group, LeetDesk, Hans-Böckler-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland natychmiast, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli wyślesz produkty przed upływem 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów, które mogą być wysyłane w paczkach, a także bezpośrednie koszty zwrotu produktów, które nie mogą być wysłane w paczkach. Koszty produktów, które nie mogą zostać wysłane w paczkach, szacuje się na około maksymalnie 100 euro.

Masz obowiązek pokrycia kosztów amortyzacji produktów tylko wtedy, gdy można ją przypisać jakiejkolwiek obsłudze z Tobą, która nie była konieczna do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie jest dostępne w przypadku umów:

- na dostawę produktów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji ważny jest indywidualny wybór lub zastrzeżenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych wymagań konsumenta;

- na dostawę produktów, które mogą się szybko zepsuć lub których data przydatności do spożycia zostałaby szybko przekroczona;

- na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, które jednak mogą zostać dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

- na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę. Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- na dostawę zapieczętowanych produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;

- na dostawę produktów, jeżeli zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie, ze względu na ich stan;

- na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

Wzór – Formularz odstąpienia

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas).

- Adres: ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf, adres e-mail: info@leetdesk.com :

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) dotyczącej zakupu następujących produktów (*)/świadczenia następujących usług (*)

- Zamówione w dniu (*)/odebrane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

(*) Należy przekreślić nieprawidłową opcję.

Strona główna
Logo LeetDesk

Copyright 2023 – LeetDesk.com

Wszelkie prawa zastrzeżone – Wszystkie ceny zawierają VAT wynoszący 19%

KontaktKarieraBezpieczeństwo danychRegulamin świadczenia usługPolityka zwrotówNadruk