Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders wordt aangegeven.

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost/IT-dienstverlener verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.

Uw gegevens worden doorgegeven aan onder andere Canada. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijke

Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf Duitsland, +4921197533528, info@leetdesk.com.

Op eigen initiatief contact opnemen per e-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactaanvraag. Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Daarna worden uw gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen voor klantenaccounts

Klantenrekening

Wanneer u een klantenrekening opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.Een overdracht van uw gegevens vindt bijvoorbeeld plaats aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt. Uw gegevens worden onder meer doorgegeven aan Canada. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Beoordelingen Adverteren

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar

Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bericht, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de mate waarin u deze verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het verzenden van het commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Bij publicatie van uw reactie worden de door u opgegeven naam en e-mailadres gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van het contract, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming wordt uitgevoerd. verwerking die op basis van de toestemming tot de herroeping wordt uitgevoerd. Daartoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de distributielijst verwijderd. Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van directe reclame

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten, om u elektronische reclame te sturen voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds bij ons heeft gekocht, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u dit niet doet, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons hoger gerechtvaardigd belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook gebruik maken van de link die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Beheer van koopwaar

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer

Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens aanBillbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 DetmoldJTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven verzonden.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. Dit is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gebruik van PayPal Check-Out

Wij maken op onze website gebruik van de betaalservice PayPal Check-Out van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of "Later betalen" via PayPal worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal & "Later betalen" via PayPalVoor afzonderlijke betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of "Later betalen" via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor om zo nodig kredietinformatie te verkrijgen op basis van mathematisch-statistische methoden met behulp van kredietbureaus. Daartoe geeft PayPal de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens door aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Met uw beschermenswaardige belangen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen rekening gehouden. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling wanneer PayPal vooruitbetalingen doet.U hebt het recht om op grond van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben door PayPal hiervan in kennis te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gevraagde betaalmethode. Als u de gegevens niet verstrekt, wordt het contract met de door u gekozen betaalmethode niet gesloten. Derde aanbiederBij betaling via de betaalmethode van een derde aanbieder worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens doorgegeven aan PayPal. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Om dit type betaling uit te voeren, kunnen de gegevens vervolgens door PayPal worden doorgegeven aan de betreffende aanbieder. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Lokale derde aanbieders kunnen bijvoorbeeld zijn: - Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland) - giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland). Kopen op rekening via PayPalBij betaling via de betaalmethode Kopen op rekening worden de voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens eerst aan PayPal doorgegeven. Voor de uitvoering van deze betaalmethode worden de gegevens vervolgens door PayPal doorgegeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28- 29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Ratepay kan een kredietcontrole uitvoeren op basis van mathematisch-statistische procedures (waarschijnlijkheids- of scorewaarden) met behulp van kredietbureaus in overeenstemming met de hierboven reeds beschreven procedure. De gegevensverwerking dient het doel van kredietbeoordeling voor het initiëren van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons hoger gerechtvaardigd belang in bescherming tegen wanbetaling wanneer Ratepay vooruitbetalingen doet. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruikt, vindt u op https://www.ratepay.com/legal- payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring ophttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gebruik van persoonsgegevens bij de selectie van Klarna betaalmogelijkheden

Om u de Klarna-betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. bestelgegevens, aan Klarna. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u in aanmerking komt voor de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aanpassen. Algemene informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Stripe

Op alle Stripe-transacties is het privacybeleid van Stripe van toepassing. U kunt dit vinden op https://stripe.com/de/privacy Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (en deactiveren), vindt u via de volgende links:Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=deInternet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenSafari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Gebruik van Cookiebot

Op onze website gebruiken wij de toestemmingsmanagement tool Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; "Cookiebot"). De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en om uw herroepingsrecht uit te oefenen voor reeds gegeven toestemming. Het doel van gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking en daarmee het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.Meer informatie over gegevensbescherming bij Cookiebot vindt u op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Analyse van reclametracking

Gebruik van Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Google gebruikt de verkregen informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons hoger gerechtvaardigd belang in de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deUm Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren.Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html ofhttps://www.google.de/intl/de/policies/ en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken de analysetool van Hotjar Ltd (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar") op onze website.De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen, optimaliseren en analyseren van onze website in overeenstemming met de vereisten.De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van paginabezoekers op de website te registreren. Dit resulteert in een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en klikken op de website (zogenaamde heatmap). Hiervoor gebruikt Hotjar onder andere cookies. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen over het land), voorkeurstaal voor de weergave van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagperiode vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht is onder meer gebaseerd op passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal u op verzoek meer informatie verstrekken over de genomen maatregelen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Hotjar te voorkomen, kunt u hier een opt-out-cookie instellen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out-cookie op alle gebruikte systemen en apparaten uitvoeren om dit op alle apparaten effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de gegevens opnieuw aan Hotjar doorgegeven.Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Gebruik van de Facebook-pixel

Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook wanneer de dienst is geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13, 14 van de GDPR, voor het naleven van de veiligheidsvereisten van art. 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het naleven van de verplichtingen overeenkomstig art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk op persoonsgegevens onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkene krachtens Art. 15 - 20 GDPR, voor het naleven van de veiligheidsvereisten van Art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst, en voor het naleven van de verplichtingen krachtens Art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk op persoonsgegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland krachtens de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De toepassing dient om bezoekers van de website te targeten met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel is de Facebook remarketing tag geïmplementeerd op de website. Deze tag brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer de website wordt bezocht. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt bekijken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.Die Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesses gebaseerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" hier uitschakelen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads conversietracking

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van Ads-klanten heen. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van sitebezoekers met op interesse gebaseerde reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=deAlternativ. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven verdere informatie over opt-out uit te voeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van Google AdSense

Wij maken op onze website gebruik van de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De gegevensverwerking dient om advertentieruimte op de website te huren en bezoekers van de website te voorzien van interessegerelateerde reclame. Door middel van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op hun interesses afgestemde reclame te zien van het Google Display Network. Google gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesse gebaseerde reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar verstrekte verdere informatie over opt-out uit te voeren. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc.

Wij gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website. De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.Die De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesses gebaseerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=deAlternativ u kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar aangeboden verdere informatie over opt-out uit te voeren. Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Microsoft Advertising

Wij gebruiken Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") op onze website voor marketing- en reclamedoeleinden en om het succes van reclamemaatregelen te meten (conversietracking). Wij leren het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising gebruikt technologieën zoals cookies en trackingpixels om uw gebruik van de website te analyseren. Wanneer u op een door Microsoft Advertising geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegewezen identificaties (identifiers), informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), URL van onze website. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van onze dwingende gerechtvaardigd belang om websitebezoekers te targeten met op interesse gebaseerde reclame. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als gevolg daarvan wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u hier.

Gebruik van TikTok Pixel

Wij gebruiken de TikTok Pixel van TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland; "TikTok Ireland") en TikTok Information Technologies UK Limited (6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Verenigd Koninkrijk; "TikTok UK") op onze website. Beide bedrijven zijn de gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking (hierna "TikTok").Het doel van de gegevensverwerking is het identificeren en analyseren van het websiteverkeer van onze klanten en het beter richten op klanten door het serveren van gerichte advertenties en het evalueren van de effectiviteit van advertenties op TikTok. Hiervoor gebruikt TikTok technologieën zoals cookies en pixels waarmee wij uw browser kunnen herkennen. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld en aan TikTok worden doorgegeven: Datum en tijd van het bezoek, informatie over de browser en het apparaattype dat u gebruikt, schermresolutie, IP-adres. TikTok kan deze informatie koppelen aan uw persoonlijke TikTok-gebruikersaccount. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen met pseudoniemen aan te maken. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen, zoals de VS. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. De overdracht van gegevens naar derde landen zonder adequaatheidsbesluit vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_de.Die Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Paragraaf 1 lit. f DSGVO vanuit ons hoger gerechtvaardigd belang om onze klanten te identificeren en hen te richten met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren.Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE enhttps://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Plug-ins en andere

Gebruik van de Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten. De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter de activering van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Klik hier voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming.

Gebruik van Cloudflare

Wij gebruiken het Cloudflare CDN content delivery network van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; "Cloudflare") op onze website. Dit is een supraregionaal netwerk van servers in verschillende datacentra waarmee onze webserver verbinding maakt en via welke bepaalde inhoud van onze website wordt geleverd.De gegevensverwerking dient om de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Daarbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, informatie over de systeemconfiguratie, informatie over het verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden).Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data- protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO voor ons dwingende legitieme belang om de website behoeftegericht en doelgericht te ontwerpen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudflare vindt u op https://www.cloudflare.com/de- en/privacypolicy/.

Gebruik van GoogleMaps

Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van bezoekers van de websites wanneer de pagina's worden opgeroepen waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.Uw gegevens kunnen daarbij ook naar de VS worden verzonden. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt bekijken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.Die. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google ophttps://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen zodat u zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website.YouTube is een aan Google LLC gelieerde onderneming (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").De functie toont video's die bij YouTube zijn gedeponeerd in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over doorgegeven aan YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij een vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Rechten van de betrokkene en opslagperiode

Duur van de opslag

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik. Rechten van de betrokkene Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.Bovendien hebt u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van directe reclame.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig Art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is. U kunt een klacht indienen bij onder andere de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens: Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen Postfach 20 04 4440102 Düsseldorf

Tel.: +49 211 384240

Fax: +49 211 38424999

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

laatste update: 10.01.2022

Home
LeetDesk Logo

Copyright 2023 - LeetDesk.com

Alle rechten voorbehouden - Alle prijzen zijn inclusief BTW

ContactVacaturesVeiligheid van gegevensGebruiksvoorwaardenRestitutiebeleidAfdruk