Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag
- u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;
- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf, telefoonnummer: +4921197533528, e-mailadres: info@leetdesk.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.
U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons of aan Apiando Group, LeetDesk, Hans-Böckler-Straße 17, 56070 Koblenz, Duitsland, terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten voor het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer 100 euro.
U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten. Het herroepingsrecht vervalt tussentijds bij overeenkomsten
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen die na levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; - voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na levering is verwijderd.

Modelformulier voor annulering

(Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

 • Aan ODYN GmbH, Oststraße 116, 40210 Düsseldorf, e-mailadres: info@leetdesk.com :
 • Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren mededeling) - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Home
LeetDesk Logo

Copyright 2023 - LeetDesk.com

Alle rechten voorbehouden - Alle prijzen zijn inclusief BTW

ContactVacaturesVeiligheid van gegevensGebruiksvoorwaardenRestitutiebeleidAfdruk