Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (ODYN GmbH) sluit via de website leetdesk.com/shop. Tenzij anders overeengekomen, verzetten wij ons tegen het opnemen van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende regeling is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij via het online winkelmandje een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst tegen de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online winkelmandje:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.

Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan naar bestelling" (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.
Als u een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode, wordt u ofwel doorgestuurd naar de besteloverzichtspagina in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u daar de betreffende keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte krijgt u de bestelgegevens als besteloverzicht te zien op de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betalen" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waardoor het contract tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is voor het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, deels automatisch. U dient er daarom voor te zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en met name niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) De voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie, teksten of bestanden dient u ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract via het online bestelsysteem of per e-mail te verstrekken. Eventuele specificaties van onze bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de in dit verband noodzakelijke kosten van juridische vertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de doorgegeven gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling gebeurt telkens aan Klarna:
Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
Voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna, klik hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.
Meer informatie over Klarna vindt u hier. De Klarna app vindt u hier.

(2) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout".
Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "PayPal" worden voor u weergegeven onder een daartoe bestemde knop op onze website en in het online bestelproces. PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(3) Betaling via "Stripe

Als u een betalingsmethode selecteert die via "Stripe" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Limited (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland; "Stripe"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "Stripe" worden u getoond onder een daartoe bestemde knop op onze website en in het online bestelproces. Stripe" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "Stripe" vindt u op https://stripe.com/de.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is een pandrecht of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. Verder bent u bevoegd de vordering te innen. Indien u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overtreft. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Indien u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, als u daarvan vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons op de hoogte bent gesteld en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Als kwaliteit van de goederen gelden uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant, echter niet
echter andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar keuze een korting eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit de verplaatsing van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, mits de verplaatsing niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet
- voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en in geval van andere schade;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;
- in het geval van zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt;
- bij wettelijke regresrechten die u tegen ons heeft in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit geen afbreuk doet aan het recht van de
van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht.
publiekrechtelijk bijzonder vermogen. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook in een andere wettelijke bevoegde rechtbank een vordering in te stellen, blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II. klanteninformatie 1. identiteit van de verkoper

ODYN GmbH

Oststrasse 116

40210 Düsseldorf

Duitsland

Telefoon: +49 (0)211-97533528 E-mail: info@leetdesk.com

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2 Informatie over de sluiting van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat u de bestelling via het online winkelmandje verstuurt, kunt u de contractgegevens afdrukken of elektronisch opslaan met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de
Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene handelsvoorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Kwaliteitscriteria van het Koperszegel van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten
De wezenlijke kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende offerte.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces apart getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd. 6.3. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de koopprijs.

6.3 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.4 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.5 Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele leveringsbeperkingen vindt u onder een desbetreffende knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.
Als u ondernemer bent, zijn de levering en verzending voor uw risico. 8.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb- service.

laatste update: 01.01.2022

Home
LeetDesk Logo

Copyright 2023 - LeetDesk.com

Alle rechten voorbehouden - Alle prijzen zijn inclusief BTW

ContactVacaturesVeiligheid van gegevensGebruiksvoorwaardenRestitutiebeleidAfdruk